ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
اخبار کانون تعداد : ‏۱۷ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۸ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۶ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۱۵ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۱۵ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۱۸ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۲
علائم تجاری تعداد : ‏۴ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۷ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۱ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۳۳ لیست کامل