ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
اخبار کانون تعداد : ‏۱۹ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۸ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۱۵ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۲۴ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۳۱ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۳۲ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۸ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۱۳ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۷ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۱ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۶۱ لیست کامل