ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
اخبار کانون تعداد : ‏۲۰ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۸ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۹ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۱۹ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۳۶ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۵۱ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۴۳ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۱۴ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۱۹ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۷ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۲ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۱۱۲ لیست کامل