اخبار کانون تعداد : ‏۳۵ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۱۲ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۲۲ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۶۷ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۹۱ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۹۴ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۱۸ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲۷ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۸ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۵ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۳۵۶ لیست کامل