اخبار کانون تعداد : ‏۳۳ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۱۲ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۲۲ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۶۴ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۸۵ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۸۹ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۱۷ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲۵ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۸ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۴ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۳۱۹ لیست کامل