اخبار کانون تعداد : ‏۳۰ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۱۲ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۲۱ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۵۸ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۷۳ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۷۷ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۱۶ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲۲ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۷ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۳ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۲۵۲ لیست کامل