اخبار کانون تعداد : ‏۳۰ لیست کامل
شرکت های دانش بنیان تعداد : ‏۱۰ لیست کامل
تحلیل آماری تعداد : ‏۷ لیست کامل
نشان جغرافیایی تعداد : ‏۳
دادگاه های احقاق حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۱۲ لیست کامل
نوآوری تعداد : ‏۲۱ لیست کامل
تجاری سازی تعداد : ‏۶۲ لیست کامل
دعاوی قضایی تعداد : ‏۸۲ لیست کامل
اختراعات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تعداد : ‏۰
حقوق مالکیت فکری تعداد : ‏۸۴ لیست کامل
کپی رایت تعداد : ‏۱۷ لیست کامل
علائم تجاری تعداد : ‏۲۳ لیست کامل
اختراعات IT تعداد : ‏۲
اختراعات بخش دارو و درمان تعداد : ‏۷ لیست کامل
اختراعات داخلی تعداد : ‏۳۴ لیست کامل
اختراعات خارجی تعداد : ‏۲۸۲ لیست کامل