ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
آیین‌نامه حمایت تشویقی عملکرد دفاتر مالکیت فکری(Success Fee)
یکی از اهداف کانون پتنت ایران ایجاد و ارتقاء دفا‌تر مالکیت فکری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و به کارگیری نیروی متخصص در این دفا‌تر است. کانون علاوه بر حمایت مالی از هزینه‌های ثبت اختراع در دفا‌تر معتبر بین المللی، به منظور تشویق دفا‌تر مالکیت فکری جهت ترویج، فرهنگ سازی و توسعه فعالیت‌های در این حوزه، براساس این آیین نامه از ارسال درخواست‌های ثبت اختراع بین المللی حمایت تشویقی به عمل می‌آورد. 

ماده ۱: خدمات مورد حمایت
کانون پتنت ایران در قالب حمایت از دفا‌تر مالکیت فکری، مسئول یا کار‌شناس دفتر را به ازای درخواست‌های ثبت اختراعات خارجی که از طریق سیستم پرتال به کانون ارسال شود پس از بررسی توسط کمیته تخصصی مربوطه، در صورت تایید مورد تشویق قرار می‌دهد. 

تبصره۲-۱: دفا‌تر مالکیت فکری در ارسال درخواست‌های مربوط به این ماده محدودیتی از نظر تعداد و موضوع اختراع ندارند. 

ماده ۲: کمیته تخصصی
مطابق با درخواست‌های ارسالی از متقاضیان، کانون پتنت برای پرونده‌های دریافتی، متناسب با موضوع و تعداد، کمیته‌های تخصصی تشکیل می‌دهد. اعضای کمیته تخصصی، درخواست‌های ماده ۱ را از نظر داشتن شرایط عمومی اختراع (مطابق با ماده ۳) بررسی و داوری می‌کنند. 

ماده ۳: شرایط حمایت از ثبت اختراع
حمایت تشویقی دفا‌تر مالکیت فکری تنها در مواردی انجام می‌شود که درخواست‌های ارسالی از شرایط عمومی زیر برخوردار باشند: 
  • داشتن نوآوری در دنیا
  • دارا بودن گام ابتکاری (بدیهی نبودن ادعای مرتبط با اختراع) 
  • قابلیت تولید (برخورداری از قابلیت صنعتی) 

ماده ۴: میزان تشویقی
کانون طبق این ماده به ازای هر درخواست ثبت اختراع خارجی منطبق با ماده۱ در صورت تایید در کمیته تخصصی، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان) به کار‌شناس مربوطه پرداخت می‌کند. 

ماده ۵: نحوه اعطای حمایت
مبلغ ذکر شده در ماده ۴ به حساب شخصی کار‌شناس دفتر مالکیت فکری واریز می‌گردد. 

ماده ۶: گردش کار حمایت از ثبت اختراعات در واحد مالکیت فکری
  • مراجعه به سایت «www. patentoffice. ir» و ورود به سیستم پرتال جامع
  • آغاز فرآیند ارسال درخواست حمایت از ثبت اختراع خارجی از طریق پرتال
  • بررسی شکلی اطلاعات، کار‌شناسی مدارک و مستندات ارسالی از طرف متقاضی توسط کار‌شناس کانون پتنت ایران
  • اطلاع‌رسانی به کار‌شناس دفتر در خصوص تکمیل و رفع نواقص (در صورت نیاز) 
  • بررسی درخواست در کمیته تخصصی مربوطه و تصمیم‌گیری نهائی
  • اعلام نتیجه نهائی به کار‌شناس دفتر (رد یا تأیید قابلیت ثبت اختراع خارجی) 
  • پرداخت حمایت تشویقی به کار‌شناس دفتر مالکیت فکری در صورت تأیید