کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه کشاورزی و مواد غذایی
اختراعات در حوزه کشاورزی و مواد غذایی
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 2 پتنت در حوزه کشاورزی و مواد غذایی توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Bahmani, Mahmoud; Rasht [IR]

Bahmani, Mahmoud; Rasht [IR]

Method for artificial breeding of farmed sturgeon

US7958848

B2

2011

The Ministry of Science & Higher Education, Tehran [IR]

Shafiee, Ali; Tehran [IR]

Lalezari, Iraj; Tehran [IR]

Yassa, Narges; Tehran [IR]

Process for the production of thebaine

US4114314

B2

1978