کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه فیزیک و اپتیک
اختراعات در حوزه فیزیک و اپتیک
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 12 پتنت در حوزه فیزیک و اپتیک توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), Mashhad [IR]

Moazzami, Saied Mostafa; Loma Linda [IR]

Sabzevari, Berahman; Loma Linda [IR]

Drinking simulator

US8904888

B2

2015

Mohajerzadeh, Seyed Shamsoddin; Tehran [IR]

Koohsorkhi, Javad; Tehran [IR]

Kolahdouz Esfahani, Zahra; Tehran [IR]

Mohajerzadeh, Seyed Shamsoddin; Tehran [IR]

Koohsorkhi, Javad; Tehran [IR]

Kolahdouz Esfahani, Zahra; Tehran [IR]

Optical nanolithography system and method using a tilting transparent medium

US8767184

B2

2014

Pouyania, Iman; Tehran [IR]

Pouyania, Iman; Tehran [IR]

Tempo counter device

US8581084

B2

2013

Daghighi, Arash; Isfahan [IR]

Pourdavoud Ganjabadi, Neda; Isfahan [IR]

Daghighi, Arash; Isfahan [IR]

Pourdavoud Ganjabadi, Neda; Isfahan [IR]

Method for improving the radio frequency linearity of silicon-on-insulator MOSFET circuits

US8375341

B2

2013

Taghiyari, Hamid Reza; Tehran [IR]

Karimi, Ali Naghi; Tehran [IR]

Parsapajouh, Davood; Tehran [IR]

Taghiyari, Hamid Reza; Tehran [IR]

Karimi, Ali Naghi; Tehran [IR]

Parsapajouh, Davood; Tehran [IR]

Gas permeability measurement apparatus

US8079249

B2

2011

Taravat, Mohsen; Tehran, [IR]

Moazedi, Amin; Tehran [IR]

Nazarboland Jahromi, Hossein; Tehran [IR]

Taravat, Mohsen; Tehran, [IR]

Moazedi, Amin; Tehran [IR]

Nazarboland Jahromi, Hossein; Tehran [IR]

Method and device for measuring and controlling the amount of flow/volume of liquid pumped/transferred by an electro-pump

US7734441

B2

2010

Parvin, Parviz; Tehran [IR]

Shayeganrad, Gholamreza; Tehran [IR]

Parvin, Parviz; Tehran [IR]

Shayeganrad, Gholamreza; Tehran [IR]

DIAL-Phoswich hybrid system for remote sensing of radioactive plumes in order to evaluate external dose rate

US7566881

B2

2009

Salehi, Jawad Ahmed; Tehran [IR]

Salehi, Jawad Ahmed; Tehran [IR]

All-optical holographic code division multiple access switch

US6844947

B2

2005

Monadjemi, Parviz;  Shiraz [IR]

Monadjemi, Parviz;  Shiraz [IR]

Multipurpose fluid analog computer

US6223140

B1

2001

Sekhavat, Ali, Teheran [IR]

Sekhavat, Ali; Teheran [IR]

Bahrampour, Ali-Reza; Teheran [IR]

Optical seismograph

US4119173

A

1978

Sattaripour, Ali; Tehran [IR]

Sattaripour, Ali; Tehran [IR]

Earthquake recording device

US4117496

A

1978

Cossin, George E.; Tehran [IR]

Cossin, George E.; Tehran [IR]

Settling basin sampler

US4100805

A

1978