کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه نساجی و پوشاک
اختراعات در حوزه نساجی و پوشاک
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 2 پتنت در حوزه نساجی و پوشاک توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Nowrouzieh, Shahram; Gorgan [IR]

Drean, Jean-Yves; Mulhouse cedex [FR]

Sinoimeri, Artan; Mulhouse cedex [FR]

Nowrouzieh, Shahram; Gorgan [IR]

Drean, Jean-Yves; Mulhouse cedex [FR]

Sinoimeri, Artan; Mulhouse cedex [FR]

Apparatus for determining the inter-fiber frictional coefficient

US8887553

B2

2014

Shahidi, Sheila; Arak [IR]

Ghoranneviss, Mahmood; Tehran [IR]

Shahidi, Sheila; Arak [IR]

Ghoranneviss, Mahmood; Tehran [IR]

Method of preparation of multifunctional technical textile by plasma-treatment

US8632860

B2

2014