کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه مهندسی معدن و متالورژی
اختراعات در حوزه مهندسی معدن و متالورژی
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 14 پتنت در حوزه مهندسی معدن و متالورژی توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran [IR]

Rashidi, Alimorad; Tehran [IR]

Amini Horri, Bahman; Karaj [IR]

Mohajeri, Ali; Tehran [IR]

Sadraei, Sasan; Tehran [IR]

Jafari Jozani, Khairolah; Karaj [IR]

Nakhaeipor, Ali; Tehran [IR]

Continuous process for producing carbon nanotubes

US9206050

B2

2015

Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran [IR]

Soltanian, Hamid; Tehran [IR]

Mortazavi, Ali Reza; Tehran [IR]

Modjtahedi, Mohammad Javad; Tehran [IR]

Badamaki, Mahmoud Reza; Tehran [IR]

Mesbah, Ali; Varamin [IR]

Khoshniyat, Ali Reza; Tehran [IR]

Kamali, Mohammad Reza; Tehran [IR]

Modified cement composition, preparation and application thereof

US8834624

B2

2014

Karimi Aqdam, Dawood; Tehran [IR]

Aqa Mohammadi, Behzad; Tehran [IR]

Karimi Aqdam, Dawood; Tehran [IR]

Aqa Mohammadi, Behzad; Tehran [IR]

Mineral composite panel and its production process

US8733062

B2

2014

Moradi, Loghman; Sanandaj [IR]

Salimi, Hiwa; Sanandaj [IR]

Piltan, Mohammad; Sanandaj [IR]

Yavari, Issa; Tehran [IR]

Moradi, Loghman; Sanandaj [IR]

Salimi, Hiwa; Sanandaj [IR]

Piltan, Mohammad; Sanandaj [IR]

Yavari, Issa; Tehran [IR]

Method and technique employing a novel extractant to enhance recovery of gold and palladium from hydrochloric acid media

US8663584

B2

2014

Pooya Nano Powders Research Group, Tehran [IR]

Enhessari, Morteza; Naragh [IR]

Ozaee, Keyvan; Naragh [IR]

Shaterian, Maryam; Naragh [IR]

Karamali, Elham; Naragh [IR]

Strontium cerate nanoparticle synthesis method

US8512654

B2

2013

Malekzadeh, Mahdieh; Tehran [IR]

Halali, Mohammad; Tehran [IR]

Malekzadeh, Mahdieh; Tehran [IR]

Halali, Mohammad; Tehran [IR]

Method of producing high purity silver nanoparticles

US8480784

B2

2013

Sheikhaleslami, Mohamad Ali Sharif; Tehran [IR]

Golestanifard, Farhad; Tehran [IR]

Sarpoolaky, Hossein; Tehran [IR]

Sheikhaleslami, Mohamad Ali Sharif; Tehran [IR]

Golestanifard, Farhad; Tehran [IR]

Sarpoolaky, Hossein; Tehran [IR]

Method of preparing phenolic resin/carbon nano materials (hybrid resin)

US8420729

B2

2013

Badiei, Alireza; Tehran [IR]

Khaniani, Yeganeh; Tehran [IR]

Mohammadi Ziarani, Ghodsi; Tehran [IR]

Badiei, Alireza; Tehran [IR]

Khaniani, Yeganeh; Tehran [IR]

Mohammadi Ziarani, Ghodsi; Tehran [IR]

Formation of silica compositions using low surfactant concentrations

US8383076

B2

2013

Madani, Sayed Morteza; Kerman [IR]

Ehteshamzadeh, Maryam; Kerman [IR]

Hashemipour Rafsanjani, Hassan; Kerman [IR]

Madani, Sayed Morteza; Kerman [IR]

Ehteshamzadeh, Maryam; Kerman [IR]

Hashemipour Rafsanjani, Hassan; Kerman [IR]

Surface pre-treatment coating film and process for metallic substrates

US8273411

B2

2012

Moshiri, Behzad; Tehran [IR]

Sadeghi, Behrooz; Tehran [IR]

Moshiri, Behzad; Tehran [IR]

Sadeghi, Behrooz; Tehran [IR]

Method for condition monitoring of the HTBS furnace using sensor fusion

US8230698

B2

2012

Bahari Molla Mahaleh, Yaser; Tehran [IR]

Sadrnezhad, Seyed Khatibol Eslam; Tehran [IR]

Hosseini, Davood; Tehran [IR]

Bahari Molla Mahaleh, Yaser; Tehran [IR]

Sadrnezhad, Seyed Khatibol Eslam; Tehran [IR]

Hosseini, Davood; Tehran [IR]

Fabrication of NIO nanoparticles and chip-like nanoflakes by solvothermal technique

US8110173

B2

2012

Rahman Nia, Jafar; Tehran [IR]

Rahman Nia, Jafar; Tehran [IR]

Preparation of colloidal nanosilver

US7892317

B2

2011

Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran [IR]

Kameli, Mohammad; Tehran (IR)

Nazari, Khodadad; Tehran (IR)

Zare, Masoud; Tehran (IR)

Descaling solutions comprising EDDH

EP1808428

B1

2010

Materials and Energy Research Center; Tehran (IR)

Cavus Falamaki; Tehran (IR)

Process for increasing the particle size of colloidal silica

EP1375426

B1

2006