اختراعات در حوزه انرژی
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 6 پتنت در حوزه انرژی توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Khesali, Azizollah; Mashad [IR]

Khesali, Azizollah; Mashad [IR]

Water-wave/flowing-water energy transformer

US8881517

B2

2014

Karimi, Reza; Varamin [IR]

Karimi, Reza; Varamin [IR]

Apparatus for converting wave, solar and wind energy

US8441139

B2

2013

Sheikh Bahaeddin Institute, S.L.; Madrid (ES)

Shkarvand-Moghaddam, Rahim; Tehran (IR)

Shkarvand-Moghaddam; Tehran (IR)

Apparatus for generating heat

EP0514503

B1

1995

Shkarvand-Moghaddam, Rahim; Tehran [IR]

Shkarvand-Moghaddam, Rahim; Tehran [IR]

Apparatus for generating hydrogen and oxygen

US5211828 A

1993

National Iranian Oil Company, Tehran [IR]

Saidi, Ali M.; Paris [FR]

Hesselink, Frans T.; Rijswijk [NL]

Method for recovering oil from an underground formation

US4364431

A

1982

Blanton, C. Kenneth; Tehran [IR]

Blanton, C. Kenneth; Tehran [IR]

Apparatus for refracting, concentrating and collecting solar radiation

US4144873

A

1979