کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه انرژی
اختراعات در حوزه انرژی
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 6 پتنت در حوزه انرژی توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Khesali, Azizollah; Mashad [IR]

Khesali, Azizollah; Mashad [IR]

Water-wave/flowing-water energy transformer

US8881517

B2

2014

Karimi, Reza; Varamin [IR]

Karimi, Reza; Varamin [IR]

Apparatus for converting wave, solar and wind energy

US8441139

B2

2013

Sheikh Bahaeddin Institute, S.L.; Madrid (ES)

Shkarvand-Moghaddam, Rahim; Tehran (IR)

Shkarvand-Moghaddam; Tehran (IR)

Apparatus for generating heat

EP0514503

B1

1995

Shkarvand-Moghaddam, Rahim; Tehran [IR]

Shkarvand-Moghaddam, Rahim; Tehran [IR]

Apparatus for generating hydrogen and oxygen

US5211828 A

1993

National Iranian Oil Company, Tehran [IR]

Saidi, Ali M.; Paris [FR]

Hesselink, Frans T.; Rijswijk [NL]

Method for recovering oil from an underground formation

US4364431

A

1982

Blanton, C. Kenneth; Tehran [IR]

Blanton, C. Kenneth; Tehran [IR]

Apparatus for refracting, concentrating and collecting solar radiation

US4144873

A

1979