کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه محیط زیست
اختراعات در حوزه محیط زیست
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 1 پتنت در حوزه محیط زیست توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Rahgozar, Naser; Tehran [IR]

Rahgozar, Naser; Tehran [IR]

Fire fighting system and method for fires in jungles, refineries and oil pipelines

US8820421

B2

2014