کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه صنعت راه و ساختمان
اختراعات در حوزه صنعت راه و ساختمان
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 12 پتنت در حوزه صنعت راه و ساختمان توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Khoshkish, Kamran; Tehran [IR]

Khoshkish, Kamran; Tehran [IR]

Door viewer security cover

US8745923

B2

2014

Khoshkish, Kamran; Tehran [IR]

Khoshkish, Kamran; Tehran [IR]

Door viewer security cover

US8733020

B2

2014

Hosseini, Abdollah; Tehran [IR]

Saadatmand, Vahid; Tehran [IR]

Giyahi, Reza; Tehran [IR]

Hosseini, Abdollah; Tehran [IR]

Saadatmand, Vahid; Tehran [IR]

Giyahi, Reza; Tehran [IR]

Intelligent emergency shut down system and a method for emergency closing and regulation of fluid stream in fluid storage and dispensing systems during earthquake

US8720470

B2

2014

Safari Kermanshahi, Kamal; Tehran [IR]

Miladi, Haddad; Tehran [IR]

Rastgoo, Abolghasem; Tehran [IR]

Safari Kermanshahi, Kamran; Tehran [IR]

Safari Kermanshahi, Koroush; Tehran [IR]

Safari Kermanshahi, Kamal; Tehran [IR]

Miladi, Haddad; Tehran [IR]

Rastgoo, Abolghasem; Tehran [IR]

Safari Kermanshahi, Kamran; Tehran [IR]

Safari Kermanshahi, Koroush; Tehran [IR]

Cold formed roof and columns building structure system

US8316621

B2

2012

Azizi Ronagh, Mohammad Reza; Shiraz [IR]

Azizi Ronagh, Mohammad Reza; Shiraz [IR]

Flexible interlocking mortarless wall unit and construction method

US8225578

B2

2012

Darya Paye Jetty Co., LTD.; Kent (GB)

Massoudi, Ahmad; Tehran (IR)

Massoudi, Ahmad; Teheran (IR)

Casing for constructing a rigid structure upon the bottom of a body of water as well as a method of constructing a rigid structure upon the bottom of a body of water

EP0245407

B1

1991

Masoudi, Ahmad; Tehran [IR]

Masoudi, Ahmad; Tehran [IR]

Lost casing for constructing a rigid structure upon the bottom of a body of water

US4923334

A

1990

Masoudi, Ahmad; Tehran [IR]

Masoudi, Ahmad; Tehran [IR]

Method of constructing a rigid structure upon the bottom of a water as well as lost casing for performing said method

US4824290

A

1989

Sargis, Sargis E.; Tehran [IR]

Sargis, Sargis E.; Tehran [IR]

Modular concrete building components for a light-weight structure system

US4041666

A

1977

Bahramian, Bahram; Tehran [IR]

Bahramian, Bahram; Tehran [IR]

Prefabricated modular flooring and roofing system

US3918222

A

1975

Forootan, Iradj;

Wheat Ridge CO [US] 80033

Foroutan, Manouchehr;

Tehran [IR]

Forootan, Iradj;

Wheat Ridge CO [US] 80033

Foroutan, Manouchehr;

Tehran [IR]

Earthquake-proof building structure

US3916578

A

1975

Parsazad, Komad; Tehran [IR]

Parsazad, Komad; Tehran [IR]

Terrain profile recorder

US3618115 A

1971