کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه صنعت لوازم خانگی و سرگرمی
اختراعات در حوزه صنعت لوازم خانگی و سرگرمی
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 8 پتنت در حوزه صنعت لوازم خانگی و سرگرمی توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Asfa, Amirmasood; Isfahan [IR]

Asfa, Amirmasood; Isfahan [IR]

Baby walker system with a braking mechanism for movement control

US9107513

B2

2015

Shakouri Moghadam, Mohammad Mahdi; Tehran [IR]

Shakouri Moghadam, Mohammad Javad; Tehran [IR]

Shakouri Moghadam, Mohammad Mahdi; Tehran [IR]

Shakouri Moghadam, Mohammad Javad; Tehran [IR]

Air suction device for a smoking apparatus

US9022038

B2

2015

Shakouri Moghadam, Mohammad Javad; Tehran [IR]

Shakouri Moghadam, Mohammad Javad; Tehran [IR]

Hubble-bubble device

US8783265

B2

2014

Ahmadi Mirghaed, Fariborz; Tehran [IR]

Ahmadi Mirghaed, Fariborz; Tehran [IR]

Leg-stretching exercise apparatus

US8641582

B2

2014

Mazaheri, Majid; Tehran [IR]

Mazaheri, Majid; Tehran [IR]

Chord for trusses

USD684277

S1

2013

Malek Azary, Javad; Tabriz [IR]

Malek Azary, Javad; Tabriz [IR]

Smart anti burn cooking pot

US8191468

B2

2012

Saeedy, Mohammad R. M.; Shiraz [IR]

Saeedy, Mohammad R. M.; Shiraz [IR]

Babies bed

US4124909

A

1978

Pad, Mohammad Reza; Shiraz [IR]

Pad, Mohammad Reza; Shiraz [IR]

Oscillating furniture and playthings

US3842450

A

1974