کانون پتنت ایران | اختراعات در حوزه صنایع دفاعی
اختراعات در حوزه صنایع دفاعی
طی بررسی‌های انجام شده در بانک معتبر پتنت (Orbit (Qpat تا پایان سال 2015 میلادی، از کل 213 اختراع گرنت شده در ادارات ثبت اختراع USPTO و EPO، تعداد 1 پتنت در حوزه صنایع دفاعی توسط مخترعان ایرانی، موفق به دریافت گرنت گردیده‌ است.

Assignee

Inventor

Title

.Patent No

Date

Bolhassani, Mehdi; Shiraz [IR]

Bolhassani, Mehdi; Shiraz [IR]

Bullet sizing and lubricating device

US6912943

B2

2005