شیوه‌نامه‌ی حمایت از کارگاه‌های آموزشی مالکیت فکری
مقدمه:
کانون پتنت ایران به عنوان بازوی اجرایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه مدیریت و حمایت از ثبت اختراعات خارجی و در راستای توسعه فرهنگ مالکیت فکری، اقدام به حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی مالکیت فکری در قالب آئین‌نامه حاضر می‌نماید.

1 - گروه‌های مخاطبین دوره آموزشی:
 • دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علمی و فناوری، مراکز رشد و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
 • شرکت‌های صنعتی
 • شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا

2 - نحوه ارسال درخواست:
ارسال درخواست رسمی نهاد متقاضی به کانون پتنت که این درخواست می‌بایستی شامل موارد زیر باشد:
 • نامه در سربرگ رسمی با امضای مسئول مربوطه
 • عنوان دوره آموزشی
 • تاریخ حدودی برگزاری دوره
تبصره 1: زمان ارسال درخواست حمایت از برگزاری دوره بایستی حداقل یک ماه قبل از تاریخ پیشنهادی باشد.

3 - نحوه حمایت:
متقاضیان برگزاری دوره‌ها شامل گروه‌های ذیل می‌باشند:
 • دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علمی فناوری، مراکز رشد و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
 • شرکت‌های برگزارکننده دوره‌های آموزشی
تبصره 1: حمایت دوره فقط مشمول حق‌التدریس مدرس است که پس از برگزاری دوره و تسویه حساب با مدرس توسط متقاضی، مبلغ حمایتی به حساب برگزار کننده (متقاضی) واریز می‌گردد.
تبصره 2: مدرسین توسط کانون پتنت ایران تعیین می‌گردند.
تبصره 3: حق‌التدریس مدرس باید قبل از برگزاری کارگاه توسط متقاضی به ایشان پرداخت گردیده و رسید پرداخت برای کانون ارسال شود.
تبصره 4: میزان حق‌التدریس مدرس با توجه به نظر کانون پتنت ایران تعیین می‌گردد.
تبصره 5: مبلغ حمایتی که کانون برای متقاضیان واریز می‌نماید با توجه به کیفیت دوره برگزار شده، تعداد حاضرین در کارگاه و همچنین میزان عمل به تعهدات مطابق آیین‌نامه توسط متقاضی، تعیین می‌گردد.

4 - شرایط عمومی برگزاری دوره
 • در اطلاع‌رسانی دوره، نام واحد حامی - کانون پتنت ایران - در قالب پوستر و تبلیغات ذکر شود.
 • در انتهای دوره ضمن معرفی کانون پتنت، نحوه ارسال درخواست ثبت اختراع توسط مدرس آموزش داده شود.
 • وظیفه‌ی اسکان، ایاب و ذهاب مدرسان و هزینه‌های مرتبط با آن بر عهده‌ی متقاضی برگزاری دوره آموزشی بوده و شامل حمایت نمی‌شود.
 • تسویه‌ی حساب با مدرسین باید قبل از برگزاری دوره آموزشی توسط متقاضی انجام شود.
 • مستندسازی دوره به‌طور کامل به‌صورت گزارش، عکس و خبر باید در پایان دوره توسط متقاضی برای کانون ارسال شود.
 • کانون پتنت ایران حق معرفی 5 نفر برای حضور در کارگاه هماهنگ شده را دارا می‎باشد.
تبصره 1: فایل پوستر تهیه شده قبل از برگزاری دوره بایستی برای کانون ارسال گردیده و مناسب بارگذاری در سایت و کانال کانون باشد.
تبصره 2: محل اسکان و شرایط ایاب و ذهاب بایستی مناسب بوده و با هماهنگی مدرس معرفی شده، برنامه‌ریزی گردد.