ورود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
آیین نامه‌ی حمایت از کارگاه‌های آموزشی مالکیت فکری

مقدمه:
کانون پتنت ایران به عنوان بازوی اجرایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه مدیریت و حمایت از ثبت اختراعات خارجی و در راستای توسعه فرهنگ مالکیت فکری اقدام به حمایت از برگزاری دوره های آموزشی مالکیت فکری در قالب آئین نامه حاضر می نماید.
1- گروه های مخاطبین دوره آموزشی:
- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، پارک های علمی و فناوری، مراکز رشد و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
- شرکت های صنعتی
- شرکت‌های دانش بنیان و نوپا
2- نحوه ارسال درخواست :
- ارسال درخواست رسمی نهاد متقاضی به کانون پتنت
· درخواست ارسالی می بایستی شامل موارد زیر باشد:
· نامه در سربرگ رسمی با امضای مسئول مربوطه
· عنوان دوره آموزشی
· تاریخ حدودی­ برگزاری دوره
· لیست اسامی شرکت کنندگان در دوره:
تبصره 1: حداقل تعداد افراد شرکت کننده در دوره باید 50 نفر باشد.
تبصره2: زمان ارسال درخواست حمایت از برگزاری دوره حداقل یک ماه قبل از تاریخ پیشنهادی باید باشد.
3- نحوه حمایت:
- متقاضیان برگزاری دوره ها شامل گروه های ذیل می باشد:
· دانشگاه‌ها و، پژوهشگاه ها، پارک های علمی فناوری، مراکز رشد کارشناسان و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
· شرکت‌های برگزارکننده دوره های آموزشی
تبصره 1: حمایت دوره فقط مشمول هزینه مدرس است.
تبصره 2: مدرسین در نظر گرفته شده بایستی مورد تایید کانون باشند.
4- شرایط عمومی برگزاری دوره
1-در اطلاع‌رسانی دوره، نام واحد حامی - کانون پتنت ایران - در قالب پوستر و تبلیغات ذکر شود.
2-در انتهای دوره ضمن معرفی کانون پتنت، نحوه ارسال درخواست ثبت اختراع توسط مدرس آموزش داده شود.
3-وظیفه‌ی اسکان، ایاب و ذهاب مدرسان و هزینه‌های مرتبط با آن بر عهده‌ی متقاضی برگزاری دوره آموزشی است و شامل حمایت نمی شود
4-تسویه‌ی حساب با مدرسین باید قبل از برگزاری دوره آموزشی توسط متقاضی انجام شود.
5-اطلاع‌رسانی دوره می بایستی از طریق سایت کانون نیز انجام شود (ارسال فایل پوستر و خبر برگزاری دوره توسط متقاضی).
6-مستندسازی دوره به‌طور کامل به‌صورت گزارش، عکس و خبر باید در پایان دوره توسط متقاضی برای کانون ارسال شود.