کانون پتنت ایران | نحوه رفع نقص توسط مخترع
نحوه رفع نقص توسط مخترع
متقاضیان می توانند برای رفع نقص اعلام شده توسط کارشناسان کانون بعد از ورود به کارتابل خود مراحل ذیل را دنبال کنند:

filereader.php?p1=main_f718499c1c8cef673


در صفحه باز شده(مرحله سوم) به نیمه پایینی صفحه رفته و مرحله چهارم با شرح ذیل را انجام دهید:

filereader.php?p1=main_db9eeb7e678863649

در پایان در قسمت انتهایی صفحه بر روی گزینه "انجام" کلیک نمایید بدین ترتیب پرونده شما وارد گردش کاری کارشناسان کانون خواهد شد و شما می توانید در ادامه از طریق سیستم پرتال وضعیت درخواست خود را پیگیری نمایید.