مراحل ارزیابی برای حمایت از ثبت اختراع خارجی
یک تقاضانامه بعد از ارسال به کانون پتنت در یک گردش کاری با گام های مختلف ارزیابی می شود. تصویر زیر مراحل اصلی ارزیابی را نشان می دهد:


filereader.php?p1=main_0621d46783161b991