دانشگاه قم
دانشگاه قم
نمایندگان مرکز
  • محمود نصرالله زاده بائی

    call ۰۱۱۱۳۲۳۰۵۷۱

آمار حاضر مربوط به تقاضانامه هایی است که برای کانون ارسال شده و متقاضی این مرکز را حین تکمیل تقاضانامه ثبت کرده است بنابراین آمار کامل مربوط به درخواست های ارسالی مسئول دفاتر همکار هنوز در سایت ارائه نشده است