پتنت -Patent

سندی مبنی بر اعطای حق مالکیت به مالک اختراع است که به‌وسیله اداره ثبت اختراع هر کشور، تفویض می‌شود. به موجب این حق، مالک این توانایی را خواهد داشت تا در کشوری که اختراع خود را ثبت نموده است، برای...

نوآوری -Novelty

یکی از شروط اساسی برای ثبت یک اختراع در سیستم پتنت، مسئله تازگی یا نوآوری آن است. جدید بودن، یعنی اختراع مطرح‌شده، در مجموعه علم و دانش موجود در رشته فنی مورد نظر (دانش پیشین)، وجود نداشته باشد.

گام ابتکاری -Inventive Step

گام ابتکاری یا غیربدیهی بودن اختراع، یکی از الزامات اساسی تأیید درخواست ارائه شده برای ثبت اختراع است. بر اساس این الزام، فردی که دارای مهارت‌های معمول و تخصص فنی در حوزه مربوط به اختراع ارائه شده...

کاربرد صنعتی -Industrial Application

کاربردپذیری صنعتی، یکی از الزامات مورد نیاز برای تأیید یک درخواست ثبت اختراع بوده که تنها به اختراعاتی امکان گرنت شدن را خواهد داد که کاربردی صنعتی داشته و در معنای ساده‌تر، مفید باشند.

تاریخ ثبت درخواست -Filing Date

در فرآیند ثبت دارایی‌های فکری، متقاضی پس از تهیه و آماده‌سازی مستندات لازم، اقدام به ثبت تقاضانامه، اظهارنامه یا درخواست در دفتر مالکیت فکری می‌نماید. تاریخ تسلیم و ثبت درخواست و تشکیل پرونده را...

تاریخ حق تقدم -Priority Date

اولین تاریخ تسلیم یا ثبت اظهارنامه که در بررسی‌های بعدی، اعم از قابلیت ثبت پتنت مورد استناد قرار می‌گیرد، اصطلاحاً «تاریخ حق تقدم» نامیده می‌شود.

متقاضی -Applicant

فرد یا سازمانی که اقدام به ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای حفاظت از یک پتنت یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری می‌نماید.

اظهارنامه -Application

تقاضانامه یا درخواست رسمی برای ثبت و دریافت حفاظت از دارایی‌های فکری که از سوی متقاضی به دفتر مالکیت فکری ارائه می‌گردد.

اختراع -Invention

راهکاری نو و جدید برای یک مشکل فنی

مالکیت فکری -Intellectual property

دستاوردها و ساخته بشر که محصول ذهن انسان است، دارایی فکری نامیده می‌شوند که طیف وسیعی، اعم از اختراعات، آثار ادبی و هنری، نشان‌های تجاری و ... را در بر می‌گیرد.