موافقت‌نامه لیسبون

کلمات مشابه فارسی :

موافقت‌نامه لیسبون توافقنامه لیسبون

کلمات مشابه انگلیسی :

Lisbon Agreement

موافقت‌نامه لیسبون، یکی از ابزارهای حفاظت از نشانه‌های جغرافیایی به‌عنوان یکی از انواع حقوق مالکیت فکری است که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری، امکان ثبت و حفاظت از اسامی مبدأ (نام جغرافیایی یک کشور، منطقه یا مکانی خاص که مبدأ یک محصول با ویژگی‌های خاص کیفی را مشخص می‌سازد)، در ۳۰ کشور عضو این موافقت‌نامه را فراهم می‌آورد.