اسرار تجاری

کلمات مشابه فارسی :

اسرار تجاری رازهای تجاری

کلمات مشابه انگلیسی :

Trade Secrets

محرمانه نگه داشتن دانش، فناوری و سایر دارایی‌های نامشهود در قالب اسرار تجاری، یکی از راهکارهای متداول و قدیمی حفاظت از دارایی‌های فکری است که از سوی بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، برای حفاظت از مزیت‌های رقابتی بکار گرفته می‌شود. قانون حفاظت از اسرار تجاری، نه فقط از فرمول‌ها، طرح‌ها و دانش مخفی کسب‌وکار، بلکه از برخی حقایق ساده مانند ویژگی‌های مدل جدید آیفون که قرار است به زودی عرضه شود و یا این‌که یک کسب‌وکار در آینده می‌خواهد بر چه موضوعی دست گذاشته و به آن ورود نماید، حفاظت می‌کند. امروزه در اکثر کشورها، اصول کلی قانون اسرار تجاری به روش‌های نسبتاً مشابهی برقرار شده است، اما در زمینه اجرای حفاظت از آن‌ها، قوانین و مقررات رایجی وجود ندارد.