اسم مبدأ

کلمات مشابه فارسی :

اسم مبدأ

کلمات مشابه انگلیسی :

Appellation of Origin

اسم مبدأ، یکی از انواع نشانه‌های جغرافیایی و به معنای نام جغرافیایی یک کشور، منطقه یا مکانی خاص است که مبدأ یک محصول با ویژگی‌های خاص کیفی را مشخص می‌سازد. در این حالت، ویژگی‌های محصول منحصراً یا اساساً به محیط جغرافیایی مربوطه، شامل ویژگی‌های طبیعی، فاکتورهای انسانی و یا هر دو آن‌ها مربوط می‌شود. مثال‌های زیادی از اسامی مبدأ وجود دارد که از آن جمله، می‌توان به عایق‌های رطوبتی (ایزوگام) دلیجان، رطب مضافتی بم و فرش کاشان اشاره نمود.