نوآوری باز

کلمات مشابه فارسی :

نوآوری باز

کلمات مشابه انگلیسی :

Open Innovation

مفهوم نوآوری باز، برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی، از سوی پروفسور «هنری چسبرو»، استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا معرفی گردید. وی نوآوری باز را این‌گونه تعریف نمود: «نوآوری باز، الگویی مبتنی بر این فرض است که اگر شرکت‌ها به دنبال ارتقاء سطح فناوری خود هستند، می‌بایست از ایده‌های فناورانه خارجی نیز، همانند ایده‌های داخلی بهره برده و از راه‌های داخلی و خارجی متنوع، به سمت‌وسوی بازارهای جدید حرکت نمایند».

نوآوری باز برای ارزش‌آفرینی، ایده‌های درونی و بیرونی را در هم آمیخته و به‌طور هم‌زمان، سازوکاری درونی برای تصاحب این ارزش‌ها بنا می‌کند. البته این امر، به معنای کنار نهادن نوآوری درون شرکتی نبوده و تنها بر نگاهی توأمان به درون و بیرون سازمان تأکید دارد.