خلاقیت

کلمات مشابه فارسی :

خلاقیت

کلمات مشابه انگلیسی :

Creativity

خلاقیت، فرآیند تبدیل ایده‌های جدید و تخیلی به واقعیت است؛ توانایی درک محیط پیرامون و یافتن الگوهای پنهان برای برقراری ارتباط بین پدیده‌های به ظاهر نامربوط که در نهایت به راه‌حلی جدید ختم می‌شود. از این منظر، خلاقیت را می‌توان یک المان دخیل در فرآیند نوآوری و یکی از بخش‌های اساسی آن دانست. فرآیندهای خلاقانه، در قلب نوآوری جای داشته و عملاً بدون خلاقیت، نوآوری خاصی پدید نمی‌آید. خلاقیت، یک نیروی ترکیبی است؛ توانایی این‌که بتوانیم در استخری از منابع درونی، اعم از دانش، بینش، تجربه و تفکرات ذهنی غرق شده و با الهام از محیط و اطلاعات بیرونی، روشی جدید و فوق‌العاده برای حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک تقاضای بالقوه بیابیم.