تاریخ گرنت

کلمات مشابه فارسی :

تاریخ گرنت تاریخ اعطای گواهی تاریخ تأیید تاریخ اعطای پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Grant date

توضیحات:

تاریخ صدور و اعطای حق مالکیت فکری، از سوی دفتر مالکیت فکری مربوطه به متقاضی.

 

تعریف WIPO:

تاریخی که دفتر مالکیت فکری، اقدام به اعطای یک حق مالکیت فکری می‌نماید.

 

تعریف USPTO:

تاریخی است که «USPTO» اقدام به تأیید درخواست و اعطای گواهی ثبت اختراع به متقاضی می‌نماید.

 

تعریف EPO:

تصمیم به اعطای گواهی ثبت اختراع به یک درخواست ثبت شده در «EPO» در تاریخی که در بولتن پتنت اروپایی برای تأیید درخواست ذکر می‌گردد، اثرگذار است؛ این تاریخ را اصطلاحاً تاریخ گرنت می‌نامند.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن، بررسی نموده و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. تاریخ این اقدام و صدور گواهی برای متقاضی مبنی بر تأیید درخواست را تاریخ گرنت یا اعطای گواهی ثبت اختراع می‌نامند.