مرکز مالکیت معنوی

کلمات مشابه فارسی :

مرکز مالکیت معنوی اداره مالکیت صنعتی

کلمات مشابه انگلیسی :

IRIPO

امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست. حقوق مالکیت صنعتی، با در بر گرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، نام تجاری، اسامی مبدأ و نشانه‌های جغرافیایی، از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث از طریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب، ضمن ایجاد انحصار بهره‌برداری، موجبات تسهیل انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را فراهم می‌سازد. وظیفه ثبت و محافظت از این حقوق در ایران، بر عهده مرکز مالکیت معنوی یا اداره مالکیت صنعتی است که ذیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاییه)، نسبت به دریافت درخواست‌های متقاضیان، بررسی و ارزیابی آن‌ها و نهایتاً اعطای گواهی به متقاضیان، اقدام می‌کند.