مشخصات پتنت

کلمات مشابه فارسی :

مشخصات پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Specification

توضیحات:

بخشی از اسناد پتنت که در آن، شرح مفصلی از اختراع همراه با ادعاهای پتنت ارائه می‌گردد. در برخی موارد، نقشه‌های فنی، لیست توالی‌های ژنتیکی و یا فرمول‌های شیمیایی هم می‌تواند به مشخصات پتنت افزوده شود.

 

تعریف WIPO:

بخشی از یک سند ثبت اختراع که شرح مفصلی از اختراع همراه با ادعاهای پتنت در آن ارائه می‌شود. در صورت لزوم می‌توان نقشه‌های فنی، لیست توالی‌های ژنتیکی یا فرمول‌ها را به آن افزود.