شاخص جهانی نوآوری

کلمات مشابه فارسی :

شاخص جهانی نوآوری

کلمات مشابه انگلیسی :

Global Innovation Index GII

شاخص جهانی نوآوری، یک ابزار دقیق کمی است که در مقیاس جهانی، به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا درکی عمیق و مناسب از چگونگی تحریک فعالیت‌های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی به دست آورند. در این گزارش که از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری و با همکاری دانشگاه آمریکایی «Cornel» و مؤسسه فرانسوی «INSEAD» انتشار می‌یابد، سطح نوآوری در مناطق و کشورهای مختلف، از منظر شاخص‌های گوناگون، اعم از پیچیدگی کسب‌وکار، سطح هزینه‌های آموزش و خروجی‌های خلاقانه در اقتصاد، اندازه‌گیری و مقایسه می‌گردد.