ارزیابی شکلی

کلمات مشابه فارسی :

ارزیابی رسمی ثبت اختراع ارزیابی شکلی ثبت اختراع ارزیابی شکلی

کلمات مشابه انگلیسی :

Formal Examination

توضیحات:

هر یک از دفاتر ثبت اختراع (ملی یا منطقه‌ای)، بر اساس قوانین و مقررات خود و الزامات شکلی موجود در دستورالعمل‌ها و قوانین ثبت اختراع، شرایطی را برای بررسی درخواست ثبت شده مشخص می‌کنند. این شرایط، به صورت کلی عبارتند از: ۱) افشای کامل، ۲) اولویت در ثبت، ۳) رعایت حق تقدم و ۴) اختراع واحد.

با ثبت درخواست از سوی متقاضی، دفاتر مالکیت فکری اقدام به ارزیابی جهت بررسی واجد شرایط بودن اختراع از منظر الزامات شکلی ثبت اختراع می‌کنند که این ارزیابی‌ها را اصطلاحاً ارزیابی‌های رسمی یا شکلی (Formal Examination) می‌نامند. باید توجه داشت که الزاماً شرایط رسمی در تمامی کشورها یا دفاتر منطقه‌ای ثبت اختراع یکسان نمی‌باشد.