فناوری

کلمات مشابه فارسی :

فناوری تکنولوژی

کلمات مشابه انگلیسی :

Technology

فناوری را می‌توان استفاده عملی از دانش برای تغییر و بهبود محیط پیرامونی انسان دانست. بنا بر تعریف، فناوری عبارت است از مجموعه تکنیک‌ها، مهارت‌ها، روش‌ها و فرآیندهایی که در تولید محصول، عرضه خدمت یا تحقق اهداف (مانند بررسی‌های علمی) بکار گرفته می‌شود. از این منظر، فناوری را می‌توان ایجاد هر چیزی دانست که به‌طور طبیعی وجود نداشته و باعث بهبود رویه‌ها، نتایج یا دانسته‌های انسانی می‌گردد.