تحلیل استراتژیک پتنت

کلمات مشابه فارسی :

تحلیل استراتژیک پتنت تحلیل پتنت استراتژیک

کلمات مشابه انگلیسی :

Strategic Patent Analysis

تحلیل پتنت، برای مخترعین، فناوران و بنگاه‌های اقتصادی، منافعی سرشار به همراه دارد که آن‌ها را می‌توان در سه سطح مجزا و در عین حال به هم پیوسته «استراتژیک»، «رقابتی» و «فنی» طبقه‌بندی نمود.

تحلیل پتنت در سطح استراتژیک، از طریق استخراج روند فناوری، به شرکت‌ها در تعریف پروژه‌های توسعه فناوری مناسب، تعیین مسیر و نحوه جهت‌گیری فناورانه شرکت‌های بزرگ در هر یک از حوزه‌های فناوری و انتخاب شرکای مناسب برای پروژه‌های توسعه فناوری راهبردی، کمک نماید.