ادعا

کلمات مشابه فارسی :

ادعا ادعای پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Claim

توضیحات:

یک پتنت از اجزای مختلفی تشکیل شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ادعا یا ادعاهای ثبت اختراع است. در بخش ادعا، متقاضی هر آنچه از ویژگی‌های منحصربه‌فرد اختراع که در مقایسه با دانش پیشین مدعی جدید بودن آن‌ها است، به ترتیب و به صورت کاملاً شفاف، گویا و مختصر، بیان می‌کند. این ادعاها، می‌بایست از طریق توضیحات موجود در اسناد پتنت پشتیبانی شده و برای همگان، گویا، واضح و شفاف باشند. اهمیت ادعاهای پتنت در اینجا است که هرگونه اقدام حقوقی پیرامون محافظت از اختراع، دریافت خسارت بابت نقض پتنت مبتنی بر ادعاهای ذکر شده در پتنت بوده و در واقع آنچه به صورت حقوق انحصاری بهره‌برداری از اختراع به صاحب‌امتیاز پتنت واگذار می‌گردد، در ادعاهای پتنت درج می‌شود.

 

تعریف WIPO:

بخشی از سند پتنت که از لحاظ قانونی، موضوعی را که متقاضی خواهان حفاظت از آن است را بیان می‌دارد. هر ادعا، تنها در قالب یک جمله و در یک قالب رسمی و قانونی، اختراع و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن را تعریف می‌کند. ادعاها باید روشن، واضح و مختصر بوده و به‌طور کامل، توسط توضیحات موجود در اسناد پتنت پشتیبانی گردند.

 

تعریف USPTO:

تعریف اختراع و این‌که چه جنبه‌هایی از آن، از منظر حقوقی قابلیت اجرا و پیگیری دارد، با استفاده از ادعاهای پتنت مشخص می‌شود. این ادعاها باید با اختراع مطابقت داشته و اصطلاحات و عبارات مورد استفاده در این ادعا یا ادعاها، در توضیحات به خوبی بیان شده، تا معنای آن به راحتی درک گردد.

 

تعریف EPO:

ادعا یا ادعاهای پتنت، می‌بایست موضوعی را که از نظر ویژگی‌های فنی اختراع به دنبال حفاظت از آن‌ها هستیم را، تعریف و تبیین نماید. این ادعاها باید روشن، مختصر و قابل پشتیبانی با توضیحات باشند.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

ادعای مندرج در اظهارنامه، باید گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط، واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.