دانش پیشین

کلمات مشابه فارسی :

دانش پیشین

کلمات مشابه انگلیسی :

Prior Art State of the Art Background Art

توضیحات:

دانش پیشین، به معنای هرگونه اطلاعات شفاهی و مکتوب در دسترس است که به نحوی با اختراع ثبت شده مرتبط باشد. جدید بودن اختراع، به معنای عدم وجود آن در دانش پیشین بوده و به همین دلیل، از دانش پیشین برای ارزیابی و بررسی قابلیت پتنت شدن یک اختراع استفاده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

در معنای وسیع و عمومی، به فناوری‌های مرتبط با اختراع گفته شده که تا پیش از تاریخ حق تقدم، به صورت عمومی در دسترس همگان باشد. اگر جزئی‌تر به موضوع بنگریم، فناوری‌هایی که می‌توانند باعث رد اعتبار پتنت شده و یا آن را محدودتر نماید، به عنوان دانش پیشین شناخته می‌شوند.

 

تعریف USPTO:

مجموعه پتنت‌ها و اسناد انتشار یافته که برای بررسی قابلیت پتنت شدن هر یک از ادعاهای ثبت اختراع بکار گرفته می‌شود.

 

تعریف EPO:

یک اختراع، نو و جدید در نظر گرفته می‌شود، اگر بخشی از دانش پیشین نباشد. دانش پیشین به معنای هرگونه توضیح شفاهی یا مکتوب، یا استفاده عملی یا هر طریق دیگری پیش از تاریخ ثبت درخواست بوده که به‌طور عمومی در دسترس باشد.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور، معلوم و آشکار نباشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.