درخواست موقت

کلمات مشابه فارسی :

درخواست موقت

کلمات مشابه انگلیسی :

Provisional Patent Application

توضیحات:

این نوع درخواست ثبت اختراع، یک سال پیش از تشکیل پرونده اصلی پتنت به اداره ثبت اختراع تسلیم شده و عملاً استفاده از آن، نوعی نوبت گرفتن برای ثبت اختراع است. درخواست‌های موقت، بدون ادعاهای رسمی پتنت و حتی فارغ از الزام افشای کامل اطلاعات بوده و از سوی دفتر ثبت اختراع، مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. اعتبار درخواست‌های موقت، یک ساله بوده و پس از گذشت این زمان، باطل می‌گردند.

 

تعریف USPTO:

یک درخواست موقت، یک پرونده «US» پتنت ثبت شده ذیل قانون «(35 U.S.C. § 111(b» است که به متقاضی اجازه می‌دهد تا بدون ادعای رسمی، سوگندنامه و یا هرگونه افشای اطلاعات، یک تاریخ تأییدیه موقت دریافت دارد. این درخواست موقت به مدت یک سال اعتبار دارد.