ابطال

کلمات مشابه فارسی :

ابطال رد اعتبار منقضی شدن

کلمات مشابه انگلیسی :

Invalidation revocation expiration

توضیحات:

حقوق انحصاری مالکیت فکری، امکان باطل شدن دارد. این ابطال، می‌تواند به دلیل پایان دوره اعتبار، مانند آنچه در سیستم پتنت رخ می‌دهد (پایان دوره حفاظتی ۲۰ ساله)، بازپس‌گیری از سوی متقاضی (برای مثال، عدم پرداخت هزینه‌های نگهداری و در نتیجه پایان اعتبار پتنت) و یا رد اعتبار حقوق انحصاری از سوی مراجع قانونی مانند دفاتر ثبت اختراع یا دادگاه‌های حقوقی صورت پذیرد.

 

تعریف USPTO:

فرایند حفاظت از یک دارایی فکری ثبت شده در آمریکا، ممکن است باطل گردد. رد اعتبار، به معنای تصمیم یک مقام اداری یا قضایی ذیصلاح، مبنی بر لغو اثرات حقوق مالکیت فکری است که به‌طور کلی، به چهار دلیل رخ می‌دهد:

  • لغو ناشی از درخواست فرد ثالث از سوی نهادهای مالکیت فکری مانند «PTAB» و «TTAB»
  • دستور دادگاه فدرال
  • تصمیم داوطلبانه صاحب‌امتیاز
  • پایان زمان اعتبار.

 

تعریف EPO:

رد اعتبار یک پتنت (یا منقضی شدن آن و یا بازپس‌گیری درخواست)، می‌تواند موجب پایان اعتبار حقوق انحصاری پتنت گردد. رد اعتبار، می‌تواند ناشی از تصمیمات نهادهای ملی ثبت اختراع و یا آرای حقوقی دادگاه‌ها صورت گیرد.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اعتبار گواهینامه اختراع، پس از ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع، منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد که در صورت عدم پرداخت آن، اظهارنامه مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.