افشای غیر زیان‌آور

کلمات مشابه فارسی :

افشای غیر زیان‌آور

کلمات مشابه انگلیسی :

Non-Prejudicial Disclosure

این اصطلاح، به افشای اختراع در طی مهلت ارفاقی اشاره دارد که با وجود افشای پیش از ثبت درخواست، خللی در تازگی و جدید بودن اختراع پدید نمی‌آورد. گفتنی است، مخترعین می‌بایست پیش از ثبت اختراع در سیستم پتنت، از هر گونه افشای آن به صورت شفاهی، کتبی، به‌کارگیری یا فروش و ... حذر نمایند و در غیر این صورت، افشای اختراع مصداق وجود آن در دانش پیشین و در نتیجه، عدم احراز شرط جدید بودن یا «Novelty» خواهد بود. در این میان، در بسیاری از کشورها، امکان ثبت اختراع حتی پس از افشای آن توسط مخترع وجود دارد که البته این دوره زمانی، بسته به قانون ثبت اختراع کشورها، بین ۶ تا ۱۲ ماه متفاوت است. به افشاهای این‌چنینی که اجازه ثبت اختراع پس از آن‌ها وجود دارد، افشاهای غیر زیان‌آور گفته می‌شود.