نامه اداری

کلمات مشابه فارسی :

نامه اداری نامه رسمی

کلمات مشابه انگلیسی :

Office Action

توضیحات:

با ثبت درخواست از سوی متقاضی دریافت گواهی ثبت اختراع، فرایند ارزیابی پرونده از سوی ممیز آغاز می‌شود. نامه‌های اداری ارسالی از سوی ممیز (دفتر ثبت اختراع) به متقاضی را اصطلاحاً «Office Action» می‌نامند. این نامه‌ها می‌تواند پس از اولین ارزیابی و یا در جواب یکی از مکاتبات متقاضی ارسال گردد. همچنین، نامه‌های رسمی ممیز مبنی بر پایان فرایند ارزیابی، «Final Office Action» نامیده می‌شود.

 

تعریف USPTO:

نامه‌های رسمی ارسالی از سوی ممیز، شامل «Non-Final Office Action» و «Final Office Action» می‌باشد. مورد اول پس از بررسی اولیه درخواست از سوی ممیز و یا ارائه نظر وی در مورد رد درخواست صادر می‌گردد که البته در صورت پدید آمدن موضوعی خاص در پی پاسخ متقاضی، می‌تواند ارسال یک نامه رسمی دیگر را در پی داشته باشد. دومین نامه نیز، نامه‌ای مبنی بر پایان فرایند ارزیابی یک درخواست غیرموقت است که از سوی ممیز ارسال می‌گردد.