تاریخ انتشار درخواست

کلمات مشابه فارسی :

تاریخ انتشار درخواست تاریخ انتشار

کلمات مشابه انگلیسی :

Publication Date

توضیحات:

تاریخ انتشار، تاریخی است که درخواست ثبت اختراع برای نخستین بار انتشار یافته و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این افشای عمومی، پرونده ثبت اختراع را به عنوان بخشی از «دانش پیشین» قرار می‌دهد.

 

تعریف WIPO:

تاریخی که یک پرونده مالکیت فکری برای عموم افشا می‌گردد، تاریخ انتشار نامیده می‌شود. بر این اساس، از تاریخ انتشار و افشای درخواست، موضوع و مندرجات پرونده در زمره «دانش پیشین» قرار می‌گیرد.

 

تعریف EPO:

تاریخ انتشار، تاریخی است که درخواست ثبت اختراع برای نخستین بار انتشار یافته و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این افشای عمومی، پرونده ثبت اختراع را بخشی از «دانش پیشین» قرار می‌دهد. درخواست‌های اروپایی عموماً ۱۸ ماه پس از تاریخ ثبت و یا حق تقدم، انتشار می‌یابند و تا قبل از انتشار، مستندات پرونده از سوی دفتر ثبت اختراع، محرمانه نگه داشته می‌شود.