گام ابتکاری

کلمات مشابه فارسی :

گام ابتکاری غیربدیهی بودن

کلمات مشابه انگلیسی :

Inventive Step Non-Obvious

توضیحات:

گام ابتکاری یا غیربدیهی بودن اختراع، یکی از الزامات اساسی تأیید درخواست ارائه شده برای ثبت اختراع است. بر اساس این الزام، فردی که دارای مهارت‌های معمول و تخصص فنی در حوزه مربوط به اختراع ارائه شده است، نباید به‌صورت بدیهی، بتواند استنتاج به این اختراع نماید.

 

تعریف WIPO:

یکی از الزامات مورد نیاز در سنجش قابلیت پتنت شدن یک ادعا، الزام گام ابتکاری یا غیر بدیهی بودن اختراع است. بر اساس این تعریف، درخواست ارائه شده، در تاریخ ارائه، نباید با توجه به دانش پیشین حوزه مربوطه، برای فردی با مهارت در این حوزه، مشهود و بدیهی باشد.

بر این اساس، اختراعی مشهود به حساب می‌آید که: یک فرد با مهارت عادی در این حوزه، به کمک دانش پیشین تا تاریخ ارائه درخواست، تشخیص دهد که این اختراع، به کمک جابجایی یک یا چند مورد از آیتم‌های موجود در دانش پیشین موجود، یا ترکیب آن‌ها و یا اصلاح آن‌ها، بدست آمده است.

 

تعریف USPTO:

حتی اگر ادعای ارائه شده برای ثبت پتنت، عیناً در دانش پیشین موجود نبوده و همراه با یک یا چند تغییر کوچک، نسبت به آنچه که شناخته شده است باشد، باز هم ممکن است در صورت مشهود بودن تغییر، از تأیید درخواست امتناع گردد. مسئله‌ای که قرار است به عنوان پتنت ثبت گردد، بایستی به صورت شایسته‌ای از آنچه پیشتر استفاده می‌شده و یا توصیف شده است، متفاوت باشد و در واقع، بایستی برای فردی با مهارت عادی در حوزه مربوطه، غیربدیهی باشد.

 

تعریف EPO:

اختراع، زمانی دارای گام ابتکاری است که با توجه به حوزه مربوطه، برای فردی که دارای مهارت در آن حوزه دانشی است، آشکار و بدیهی نباشد. آشکار بودن، بدین معناست که مسیر عادی پیشرفت فناوری را طی نکرده، بلکه فقط به صورت ساده و منطقی، از دانش قبلی پیروی نموده است و این نتیجه را به دنبال دارد که فردی که در این حوزه دارای مهارت و توانایی است، بدون ممارست به آن دست خواهد یافت.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اختراعی قابلیت ثبت دارد که حاوی ابتکار جدید باشد. ابتکار جدید، عبارت است از آنچه در فن یا صنعت قبلی، وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور، معلوم و آشکار نباشد.