یوتیلیتی مدل

کلمات مشابه فارسی :

یوتیلیتی مدل اختراعات کوچک

کلمات مشابه انگلیسی :

Utility Model UM

توضیحات:

علاوه بر پتنت که ابزاری کارآمد برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه به حساب می‌آید، یوتیلیتی مدل‌ها را می‌توان برای حفاظت از اختراعات کوچک و پیشرفت‌های فنی جزئی و اغلب محلی بکار گرفت. یوتیلیتی مدل‌ها دارای شرایط و الزامات کمتر سخت‌گیرانه‌ای در مقایسه با پتنت‌ها (به‌ویژه یوتیلیتی پتنت‌ها) هستند و اغلب بدون ارزیابی‌های اساسی به متقاضیان اعطا می‌شوند. مدت‌زمان اعتبار یوتیلیتی پتنت‌ها نیز، از پتنت کوتاه‌تر است و بنا بر قوانین و مقررات ملی تعریف می‌شود.

 

تعریف WIPO:

همانند یک پتنت، یوتیلیتی مدل هم نوعی حقوق انحصاری اعطا شده برای یک اختراع است که برای مدت‌زمان محدود به متقاضیان تعلق می‌گیرد. شرایط پتنت شدن یک یوتیلیتی مدل تا حدی با پتنت متفاوت است و در بیشتر دفاتر ثبت اختراع، بدون ارزیابی‌های اساسی اعطا می‌شوند. مدت‌زمان اعتبار یک یوتیلیتی مدل نیز کوتاه‌تر بوده و بازه‌ای بین ۷ تا ۱۰ سال را شامل می‌شود.