طبقه‌بندی

کلمات مشابه فارسی :

طبقه‌بندی

کلمات مشابه انگلیسی :

Classification

توضیحات:

یکی از راهکارهای بکار گرفته شده توسط دفاتر ثبت اختراع برای تسهیل جستجوی دانش پیشین و به‌طور خاص، پتنت‌های ثبت شده قبلی، طبقه‌بندی پتنت بر مبنای ویژگی‌های فنی اشاره شده در پرونده ثبت اختراع است. بر این اساس، کدهایی برای طبقه‌بندی اختراعات مشابه تعریف شده و اختراعات مذکور در یک گروه قرار می‌گیرند. به این کار، طبقه‌بندی پتنت گفته می‌شود. امروزه طبقه‌بندی پتنت بر مبنای سیستم‌های طبقه‌بندی ملی و نیز سیستم‌های طبقه‌بندی بین‌المللی از جمله «IPC» انجام می‌گیرد.

 

تعریف USPTO:

پتنت‌ها در آمریکا توسط یک سیستم متشکل از یک کلاس سه رقمی و یک زیرکلاس سه رقمی طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی، برای توصیف گروه‌های مشابه اختراعات استفاده شده و یک اختراع واحد ممکن است توسط کدهای طبقه‌بندی چندگانه‌ای توصیف گردد.

 

تعریف EPO:

برای آسان‌تر نمودن جستجوی پتنت، پتنت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. یک طرح طبقه‌بندی، شاملی سیستمی از کدها است که با توجه به حوزه فنی، ثبت اختراعات را گروه‌بندی می‌کند.