خلاصه اختراع نوشته شده توسط ارزیاب

کلمات مشابه فارسی :

خلاصه اختراع نوشته شده توسط ارزیاب

کلمات مشابه انگلیسی :

Abridgment

توضیحات:

در برخی از کشورها، خلاصه‌ای واضح و شفاف از اختراع که معمولاً با جزئیات بیشتری نسبت به چکیده ارائه شده از سوی متقاضی است، توسط ارزیاب پتنت نوشته شده و انتشار می‌یابد. این شرح مختصر را اصطلاحاً خلاصه اختراع یا «Abridgment» می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

شرح مختصری از اختراع که معمولاً توسط ارزیاب پتنت نوشته شده و هنوز هم در برخی از کشورها انتشار می‌یابد. این خلاصه یک نسخه مفصل‌تر و همراه با جزئیات بیشتری نسبت به چکیده پتنت یا «Abstract» است.