نماینده

کلمات مشابه فارسی :

نماینده عامل

کلمات مشابه انگلیسی :

Agent

توضیحات:

در بسیاری از کشورها، استفاده از یک وکیل یا فردی حرفه‌ای برای پیشبرد فرآیند ثبت اختراع راهگشا است. در برخی موارد نیز، نیاز به فردی است که به‌عنوان نماینده متقاضی اقدام نماید و به این فرد اصطلاحاً «Agent» گفته می‌شود. بنا بر تعاریف سازمان جهانی مالکیت فکری، دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا و دفتر ثبت اختراع اروپا، این شخص به‌عنوان نماینده متقاضی، حق اقدام پیش از دفاتر ملی را در درخواست‌های «PCT» خواهد داشت.

 

تعریف WIPO:

شخصی که حق فعالیت قبل از یک دفتر ملی و یا نهاد «PCT» را داشته و ممکن است به‌عنوان نماینده متقاضی برای یک درخواست بین‌المللی انتخاب شود.

 

تعریف USPTO:

فردی که وکیل نیست اما مجاز به فعالیت قبل از دفتر ثبت اختراع را دارد. این فرد را می‌توان به نوعی نماینده متقاضی دانست.

 

تعریف EPO:

یک نماینده که دفتر ثبت اختراع اروپا آن را «نماینده حرفه‌ای» می‌نامد، مجاز به اقدام پیش از «EPO» و در مرحله بین‌المللی «PCT» است.