عملگرهای بولی

کلمات مشابه فارسی :

عملگرهای بولی عملگرهای منطقی

کلمات مشابه انگلیسی :

Boolean Operators

توضیحات:

در سیستم‌های جستجوی ثبت اختراع، برای جستجوی صحیح و کامل، نیازمند استفاده از کلمات و اصطلاحات مرتبط با مفهوم مدنظر برای جستجو نیز هستیم تا به این وسیله، نزدیک‌ترین اسناد پتنت به آن مفهوم را شناسایی نماییم. عملگرهای بولی «AND»، «OR» و «ANDNOT» که عملگرهای منطقی نیز خوانده می‌شوند، به کاربر کمک می‌کنند تا با ترکیب اصطلاحات مختلف، دامنه جستجو را گسترده یا محدود نموده و دقیق‌ترین اسناد مدنظر خود را به دست آورد.

 

تعریف WIPO:

کلماتی مانند «OR»، «AND» و «ANDNOT» را عملگرهای بولی یا منطقی «Logical Operators» می‌نامند که عمدتاً از آن‌ها برای ترکیب اصطلاحات در جستجوی اسناد (گسترده‌تر نمودن دامنه جستجو و یا محدود نمودن آن ) استفاده می‌گردد.

 

تعریف USPTO:

منطق بولی، راهی برای بیان روابط در استدلال‌های منطقی با استفاده از سه عملگر «and»، «or» و «not» می‌باشد. سیستم‌های جستجوی ثبت اختراع، از «OR»، «AND» و «ANDNOT»، به‌عنوان عملگرهای بولی برای ساخت مجموعه‌های منطقی تو در تو از مفاهیم جستجو استفاده می‌کنند.

 

تعریف EPO:

شما می‌توانید مفاهیم و اصطلاحات جستجوی خود را با استفاده از عملگرهای بولی «AND»، «OR» و «NOT» ترکیب نموده و جستجوی خود را دقیق‌تر نمایید.