استناد

کلمات مشابه فارسی :

استناد ارجاع

کلمات مشابه انگلیسی :

Citation

توضیحات:

یکی از اقداماتی که فرآیند ثبت اختراع و احتمال پتنت شدن ادعاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اشاره به سایر پتنت‌ها و یا مقالات و کتب علمی است. این کار در قالب استنادات به منابع مذکور و در شکل و فرمت استاندارد صورت می‌گیرد. برای مثال، استناد به یک پتنت دیگر، شامل نام دفتر انتشاردهنده، شماره پتنت و تاریخ انتشار آن است و اگر منبع مدنظر یک کتاب یا مقاله باشد، نام کتاب یا مقاله به همراه شماره و صفحه و همچنین تاریخ انتشار آن درج می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

استناد به یک پتنت، گزارش جستجو و یا یک سند دیگر (مانند کتاب یا مقاله علمی)، می‌تواند احتمال پتنت شدن یک ادعای اختراع را تحت تأثیر خود قرار دهد. در صورتی که به یک پتنت دیگر ارجاع دهیم، بایستی از شماره سریال پتنت و تاریخ انتشار آن که توسط دفتر ملی یا منطقه‌ای مذکور ارائه شده؛ استفاده نمود. استناد به مقاله علمی یا کتاب نیز، شامل عنوان مقاله یا کتاب، شماره و صفحه مقاله و معمولاً تاریخ انتشار است. استناد همچنین ممکن است به افشای شفاهی، استفاده و یا حضور در نمایشگاه‌ها اشاره داشته باشد.

 

تعریف EPO:

در استناد به اسناد و درج منابع، متقاضیان و بخش‌های ارزیابی می‌بایست از کدهایی یکسان استفاده نمایند که امکان بازیابی منابع را بدون مشکل فراهم سازد. این امر، در قالب فرمت استاندارد سازمان جهانی مالکیت فکری به بهترین شکل امکان‌پذیر است:

۱. برای اسناد غیر پتنت، ارجاعات و استنادات بر مبنای استاندارد «ST.14» وایپو انجام می‌گیرد.

۲. برای اسناد ثبت اختراع، شامل پرونده‌ها، پتنت‌های گرنت شده و یوتیلیتی مدل‌ها، استاندارد «ST.3» وایپو استفاده می‌شود. برای شناسایی انواع اسناد پتنت نیز، استاندارد «ST.16» توصیه می‌گردد.