محرمانگی

کلمات مشابه فارسی :

محرمانگی

کلمات مشابه انگلیسی :

Confidentiality

توضیحات:

منظور از محرمانگی در فرآیند ثبت اختراع، عدم دسترسی به پرونده و اطلاعات مرتبط با آن، تا پیش از انتشار اسناد است. این مفهوم، عمدتاً برای پرونده‌های «PCT» مورد استفاده قرار گرفته و به معنای عدم انتشار و دسترسی اشخاص ثالث (از طریق دفتر بین‌المللی وایپو و یا دیگر افراد مرتبط)، تا قبل از انتشار بین‌المللی پرونده است.

 

تعریف WIPO:

در ارتباط با پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT»، محرمانگی به معنای عدم انتشار و دسترسی اشخاص ثالث (از طریق دفتر بین‌المللی وایپو و یا دیگر افراد مرتبط)، تا قبل از انتشار بین‌المللی پرونده است. بر این اساس، انتشار اسناد ثبت اختراع تا قبل از تاریخ فوق، مجاز نمی‌باشد، مگر این‌که توسط متقاضی درخواست شده یا اجازه آن صادر شده باشد.

 

تعریف EPO:

در ارتباط با دستورالعمل‌های جستجو و ارزیابی «PCT»، محرمانگی به معنای عدم دسترسی به پرونده و محتویات ارزیابی مقدماتی بین‌المللی توسط اشخاص ثالث است و این دسترسی تنها در اختیار دفاتر منتخب و مورد تأیید قرار می‌گیرد.