پرونده ثانویه

کلمات مشابه فارسی :

پرونده ثانویه پرونده ثبت اختراع ثانوی ادامه ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Continuation

توضیحات:

در سیستم پتنت آمریکا، ممکن است متقاضی یک درخواست برای ثبت در سیستم پتنت به ثبت رسانیده و پیش از آن‌که تکلیف ارزیابی آن پرونده روشن شود، درخواست دیگری با همان اختراع قبلی به ثبت برساند. در این حالت، درخواست دوم را «ادامه» درخواست قبلی متصور شده و تاریخ مدنظر برای بررسی دانش پیشین را، همان تاریخ ثبت درخواست قبلی می‌دانند.

 

تعریف WIPO:

در سیستم پتنت آمریکا، یک درخواست جدید که متعاقب درخواست ثبت شده قبلی بوده و مدعی است که همان اختراع را تحت پوشش دارد، «Continuation» نامیده می‌شود. تاریخ ثبت درخواست پرونده نخست (که در حالت ارزیابی «Pending» قرار دارد)، تاریخ مدنظر برای بررسی دانش پیشین خواهد بود.

 

تعریف USPTO:

یک پرونده ثانوی برای همان اختراع ادعا شده در پرونده غیرموقت قبلی است که پیش از آن‌که ارزیابی پرونده نخست به پایان رسیده و آن درخواست در حالت پتنت و یا متروک «Abandoned » قرار گیرد، به ثبت رسیده باشد.