انتشارات تدافعی

کلمات مشابه فارسی :

انتشارات تدافعی

کلمات مشابه انگلیسی :

Defensive Publications

توضیحات:

در فضای به شدت رقابتی کسب‌وکار، یکی از راهکارهای جلوگیری از اعطای حقوق انحصاری پتنت به رقبا، انتشار و افشای جزئیات اختراع به صورت عمومی است که اختراع را در زمره دانش پیشین قرار داده و از ثبت و گرنت آن توسط دیگران جلوگیری می‌کند. چنین اقدامی را انتشار تدافعی می‌نامند که حتی می‌تواند در اختیار ارزیابان دفاتر ثبت اختراع قرار گرفته و از اعطای گواهی ثبت اختراع به متقاضیان جلوگیری نماید. 

 

تعریف WIPO:

انتشار جزئیات یک اختراع در یک نشریه و با هدف جلوگیری از اخذ حقوق انحصاری پتنت از سوی دیگران در آینده. چنین انتشارات تدافعی را می‌توان در اختیار ارزیابان دفاتر ثبت اختراع قرار داد تا از اعطای گواهی به متقاضی ثبت اختراع جلوگیری شود.