نقشه

کلمات مشابه فارسی :

نقشه

کلمات مشابه انگلیسی :

Drawing

توضیحات:

نقشه‌ها بخشی از پرونده ثبت اختراع هستند که به منظور درک بهتر اختراع، از آن‌ها استفاده می‌شود. نقشه‌های ثبت اختراع، باید تمامی ویژگی‌های اختراع را مطابق با مشخصه‌های موجود در ادعاها نشان دهند. حذف نقشه از یک پرونده ثبت اختراع، می‌تواند آن را ناقص نماید. البته نقشه تنها زمانی استفاده می‌شود که برای درک اختراع لازم و ضروری باشد.

 

تعریف WIPO:

نقشه‌ها بخشی از پرونده ثبت اختراع هستند که به منظور درک بهتر اختراع، از آن‌ها استفاده می‌شود. نقشه‌ها (در صورت وجود)، عموماً در بخش‌های انتهایی مشخصات و پس از ادعاها قرار می‌گیرند.

 

تعریف USPTO:

نقشه‌های ثبت اختراع، باید تمامی ویژگی‌های اختراع را مطابق با مشخصه‌های موجود در ادعاها نشان دهند. حذف نقشه از یک پرونده ثبت اختراع، می‌تواند آن را ناقص نماید (تنها در صورتی که نقشه‌ها برای درک اختراع لازم و ضروری باشد).

 

تعریف EPO:

انواع نقشه‌های فنی را می‌توان به‌عنوان نقشه در نظر گرفت که شامل چشم‌انداز یا پرسپکتیو، نماهای باز شده، بخش‌ها و مقاطع، جزئیات در مقیاس‌های مختلف و ... است. نقشه‌ها همچنین شامل دیاگرام‌ها و شیت‌های جریان است که نمودارهای عملکردی و نمایش‌های گرافیکی از یک پدیده خاص را در زیرمجموعه خود جای داده است.