پرونده‌ یا گواهی ثبت اختراع معادل

کلمات مشابه فارسی :

پرونده‌ ثبت اختراع معادل گواهی ثبت اختراع معادل

کلمات مشابه انگلیسی :

Equivalent

توضیحات:

یک پرونده ثبت شده در یک اداره ثبت اختراع خارجی که مشابه و در برخی مواقع دقیقاً همان درخواست ثبت شده اولیه است را پرونده‌های معادل می‌نامند. در دفاتر ثبت اختراع منطقه‌ای هم، می‌توان از این مفهوم استفاده نمود که به درخواست‌های ثبت شده در هر یک از کشورهای عضو و حتی گواهی‌های ثبت اختراع صادر شده در آن کشورها اشاره دارد. در این حالت، هر درخواست ثبت اختراع یا پتنت گرنت شده، معادل با درخواست‌ها یا گواهی‌ها به تعداد کشورهای عضو آن دفتر منطقه‌ای است.

 

تعریف WIPO:

پرونده ثبت شده در یک اداره ثبت اختراع خارجی که مشابه یا به عبارت بهتر معادل پتنت ثبت شده اولیه است را پرونده ثبت اختراع معادل می‌نامند. معمولاً این دو پرونده ثبت اختراع، متقاضی و تاریخ تقدم یکسانی دارند.

پرونده‌های ثبت اختراع یا گواهی‌های ثبت اختراع در دفاتر منطقه‌ای، معادل چندین پرونده یا گواهی می‌باشند (به ازای کشورهای عضو). برای محاسبه تعداد پرونده‌ها یا گواهی‌های معادل، هر مورد در تعداد کشورهای عضو ضرب می‌شود.

گفتنی است که در «EPO» و «ARIPO»، اگر متقاضی در یکی از کشورهای عضو اقامت نداشته باشد، به‌عنوان یک درخواست خارجی محسوب می‌شود.