نظریه معادل‌ها

کلمات مشابه فارسی :

نظریه معادل‌ها دکترین معادل‌ها

کلمات مشابه انگلیسی :

Doctrine of Equivalents

توضیحات:

یک نظریه قضایی برای یافتن نقض پتنت، به‌ویژه هنگامی که فرآیند یا محصول ادعا شده خارج از محدوده تحت‌الفظی ادعاهای ثبت اختراع قرار دارد. هدف اصلی، بررسی این موضوع است که آیا محصول یا فرآیند مورد نظر، شامل عناصری یکسان یا معادل با عناصر ادعا شده در پتنت هست یا خیر.

 

تعریف USPTO:

یک نظریه قضایی برای یافتن نقض پتنت، به‌ویژه هنگامی که فرآیند یا محصول ادعا شده خارج از محدوده تحت‌الفظی ادعاهای ثبت اختراع قرار دارد. هدف اصلی، بررسی این موضوع است که آیا محصول یا فرآیند مورد نظر، شامل عناصری یکسان یا معادل با عناصر ادعا شده در پتنت هست یا خیر.