جستجوی آزادی عمل

کلمات مشابه فارسی :

جستجوی آزادی عمل

کلمات مشابه انگلیسی :

Freedom-to-Operate Search

توضیحات:

پایگاه‌های داده ثبت اختراع، منبعی ارزشمند برای فناوران و نوآوران به حساب می‌آیند. جستجوی پتنت می‌تواند با اهداف و مقاصد مختلفی انجام گیرد و برای مثال، بر جستجوی موارد نقض پتنت متمرکز شود. جستجوی آزادی عمل یا «Freedom-to-Operate Search»، با هدف تعیین محدوده مجاز فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآورانه (از منظر حقوق انحصاری پتنت) در یک کشور یا منطقه جغرافیایی خاص انجام می‌گیرد.

 

تعریف WIPO:

جستجوی «FTO» برای شناسایی پتنت‌های گرنت شده و پرونده‌های ثبت اختراعی که ممکن است یک محصول یا فرآیند پیشنهادی را پوشش دهند، انجام می‌گیرد. این جستجو یک کشور یا منطقه خاص را هدف قرار داده و مترادف با جستجوی موارد نقض پتنت بوده و فضاهایی که آزادی عمل وجود دارد را تعیین می‌کند.