فاز بین‌المللی

کلمات مشابه فارسی :

فاز بین‌المللی

کلمات مشابه انگلیسی :

International phase

توضیحات:

پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT)، امکان تسهیل حفاظت از اختراع را در مجموعه‌ای از کشورها و مناطق مختلف، تنها از طریق ثبت یک درخواست واحد برای متقاضیان فراهم می‌آورد. ثبت اختراع از مسیر «PCT»، شامل دو فاز بین‌المللی و ملی است که در فاز نخست، ثبت درخواست «PCT» در یکی از دفاتر ثبت اختراع ملی یا منطقه‌ای صورت می‌گیرد. در ادامه نیز، گزارش جستجوی بین‌المللی، انتشار درخواست و در نهایت، یک گزارش اولیه ارزیابی از امکان پتنت شدن اختراع صورت می‌گیرد که مجموعه این موارد را فاز بین‌المللی می‌نامند.

 

تعریف WIPO:

فرآیندی متشکل از چهار گام اصلی:

  • ثبت پرونده بین‌المللی و پردازش آن از سوی دفتر ثبت اختراع دریافت‌کننده
  • تدوین گزارش جستجوی بین‌المللی و نظریه مکتوب توسط متولی جستجوی بین‌المللی
  • انتشار بین‌المللی درخواست و اسناد مرتبط با آن، از جمله ارتباط با دفاتر منتخب
  • گزینه ارزیابی اولیه بین‌المللی که به گزارش اولیه بین‌المللی پیرامون واجد شرایط بودن اختراع برای اخذ گواهی می‌انجامد.